Въпроси и отговори

Инвестиция в злато на финансовите пазари. Защо и как.

От какво се влияе цената на златото?

Благородният метал злато възприеман като актив „убежище“ при специални ситуации и процеси в световната икономика. Като рецесии и пазарни сътресения, войни и конфликти, политическа несигурност и др.

Основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

  • При опасност от висока инфлация
  • Когато щатският долар се обезценява
  • Когато се усилва цялостното усещане за риск по света
  • Ако лихвите останат на много ниски нива
  • Ако централните банки продължат да увеличават своите златни резерви

Как правилно да инвестираме в злато?

Има различни варианти за инвестиция в злато.

Най-често инвеститорите мислят за физическа покупка на злато под формата на златни кюлчета, монети, слитъци или дори бижута. Един от недостатъците при този начин на инвестиция е невъзможността динамично да се управлява размерът на експозицията към злато. Кюлчетата, на които се продава инвестиционното злато, са неделими. Разходите при този тип инвестиция са свързани с определена премия за търговците на злато при покупка и продажба, която намалява потенциалната печалба. Допълнителен разход е и цената за физическото му съхранение и/или застраховане. Към пазарния риск на инвестицията се добавя и един често пренебрегван риск: за сигурното съхранение на физическия актив. Било то в банков сейф, трезор, в каса у дома или по друг начин.

Ликвидността е трети въпрос, който трябва да се обмисли внимателно.

Често физическото злато е брандирано с марката на дилъра, който го продава, което би означавало, че единствено той би го купил обратно на близка до борсовата цена. В България локално няма стандартизиран пазар на инвестиционно злато, нито регулатор, както в Лондон например. А при всяка монета от своя страна трябва да се вземе под внимание дали е изсечена по повод, дали има нумизматична стойност (която вдига покупната цена), доколко е ликвидна и какъв регламентиран пазар за търговия има.

Трябва да се има предвид, че покупката на инвестиционно злато и бижута са две съвсем различни неща. Инвестиционното злато е 24-каратово, а бижутерското често е 14-каратово (т.е. с примеси на други метали). При покупка на златни бижута стойността се определя не само от цената на благородния метал, но също и от търговската марка на бижутерската компания, от изработката и др. Т.е. с покупката на златно бижу не можем да очакваме цената да следва движението на благородния метал на световните борси. Допълнителен проблем е ликвидността.

На глобалните финансови пазари инвеститорите имат различни варианти за инвестиция в злато.

Чрез фючърси, сертификати, опции или чрез инвестиция във фондове, следващи движението на цената на златото. Този начин на инвестиция обикновено е свързан с по-малки разходи в сравнение с покупката и съхранението на физическо злато. В допълнение, инвеститорът може да купува и продава в произволни обеми и по този начин динамично да управлява размера на инвестицията си.

Не всички финансови инструменти на глобалните пазари обаче са достъпни за българските индивидуални инвеститори. Регулаторни ограничения или по-високи транзакционни разходи за сетълмент на чуждестранните книжа могат да се окажат пречка за непрофесионалните инвеститори.

Expat Gold е единственият в България борсово търгуван фонд, следващ движението на цената на златото. Той е проектиран именно с цел българските индивидуални инвеститори да имат лесен, ликвиден и достъпен инструмент за експозиция към благородния метал. Фондът ще се търгува на Българската фондова борса от началото на февруари 2021 г., където в общия случай транзакционните разходи за сделка са далеч по-ниски и позволяват по-нисък праг на инвестицията.


За кого е подходяща инвестицията в Expat Gold?

Подходящо е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио. Каква да бъде експозицията към такъв актив в рамките на общото богатство зависи от рисковия профил на съответния инвеститор, инвестиционния хоризонт и други специфични характеристики.

Фондът е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи.


Как да инвестирам във фонда Expat Gold?

С борсов код GLDX на Българската фондова борса дяловете на фонда са достъпни за търговия през всеки борсов посредник у нас. Покупка на дялове може да направите и чрез индивидуална итнвестиционна сметка при Експат. Тя предоставя достъп до инвестиционни възможности от цял свят във всички класове активи. Научете повече за индивидуалната инвестиционна сметка и как да си откриете такава тук.


Какво представлява бенчмаркът LME PM Price Reference Gold, който фондът Expat Gold следва?

London Metal Exchange (LME) е регистриран бенчмарк администратор и фигурира в списъците на ESMA като такъв. Относно златото LME публикува 3 спот цени на ежедневна база. Спот цената е тази стойност, на която инвеститор може да купи или продаде една тройунция злато към определен момент или час. Фондът Expat Gold ползва като бенчмарк следобедната цена, публикувана от LME (PM Price Reference). Тя се формира като резултат от борсовата търговия на фючърси върху злато и от ОТС търговията на LME.


Как стои въпросът с данъчното облагане?

За българските физически и юридически лица има редица облекчения по отношение на данъците върху доходи от търговия с финансови инструменти. Капиталовите печалби от търговия с борсово търгувани инструменти на регулиран пазар в рамките на ЕС са необлагаеми в България. Реализираните печалби от борсово търгувания фонд Expat Gold също са освободени от данък.


БТФ Expat Gold разпределя ли дивидент?

Не, фондът не разпределя дивидент. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.


Оповестяване на рисковете

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда. Пазарният риск е възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.

Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и движението на спот цената на златото. Финансови деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.

Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда тук.

Инвестиция в злато
Желаете да научите повече за възможностите за инвестиции в злато, как по-добре да управлявате спестяванията си и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

карта за адреса на управление на фонда за инвестиция в злато

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ