Стратегия Expat Gold

Expat Gold е стратегия в евро, даваща ликвидна експозиция към благородния метал злато. Инвестицията в злато чрез финансови инструменти дава възможност за динамично управление на портфолиото при ниски транзакционни разходи, незабавна ликвидност и сигурно съхранение.

За разлика от покупката на физическо злато, където пакетите (кюлчета, монети) са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата. Активите се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора, сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

ЗАЩО ЗЛАТО?

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

• Нарастващи инфлационни очаквания

• Ниски и отрицателни лихви

• Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки

• Усилване на цялостното усещане за риск по света

• Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки

ПРЕДИМСТВА НА СТРАТЕГИЯ EXPAT GOLD

• Инвестирането чрез регулярни месечни вноски спомага за преодоляване на пазарните колебания при дълъг хоризонт на инвестицията.

• Гъвкавост при определяне на сумата и периодичността на постъпленията.

• Инвестициите са напълно ликвидни и няма ограничителен период за теглене от инвестиционната сметка, нито допълнителни такси за това.

• Инвестициите, включени в стратегията, са освободени от данък върху печалбата за български физически и юридически лица.

Акумулирана стойност на инвестицията в злато за 10-годишен период с месечни вноски в евро
+61.93% акумулирана доходност за период от 10 г.

графика на инвестиция в злато
Графиката показва историческо представяне на инвестиция в злато при при месечни вноски от 100 евро за период от 10 години (ян. 2012 – дек. 2021 г.). Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи.

Стъпки за стартиране на стратегия Expat Gold

1. Откриване на инвестиционна сметка при Експат, в офиса на Експат или онлайн ТУК. За повече информация може да ни потърсите на +359 2 980 1881.

2. Гъвкави месечни вноски според финансовите специфики, инвестиционните цели и хоризонт на инвеститора.

3. Ежемесечна отчетност за резултатите по стестовната сметка.

Желаете да научите повече за спестовна стратегия Expat Gold и възможностите за инвестиции в злато:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Къде мога да следя цената на Expat Gold?

Фондът се търгува на Българска фондова борса. Тук може да следите цената на фонда, както и индикативната нетна стойност на активите. По Expat Gold ще получавате персонализирано месечно извлечение, където ще виждате резултатите по Вашия план.

За колко време мога да изтегля парите си обратно?

Инвестицията чрез Expat Gold е напълно ликвидна. Стандартно в рамките на 3 работни дни всички активи могат да бъдат продадени и тяхната пазарна стойност да бъде изтеглена от инвеститора. Инвеститорът може да заяви теглене и само на част от инвестицията си.

Мога ли да се срещам или да разговарям с консултант за инвестициите ми?

Да, през цялото време имате пряка комуникация с екипа за връзки с клиенти на Експат.

Какви данъци дължа за инвестицията си чрез стратегия Expat Gold?

Не дължите данъци. Чрез стратегия Expat Gold инвестирате в инструменти, които са освободени от данък върху печалбата за физически и юридически лица, които са данъчни резиденти в България.

Как мога да правя допълнителни вноски по стратегия Expat Gold?

Може да правите допълнителни вноски по инвестиционната си сметка по всяка време, като няма задължително фиксирана регулярност или размер. Expat Gold е много подходящ за регулярни вноски, независимо от размера им.

В каква валута трябва да инвестирам?

Валутата, в която правите вноски, може да бъде лева, евро или долари, в зависимост от това в каква валута са паричните Ви наличности. Резултатите по спестовния план ще виждате в евро.

Оповестяване на рисковете

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Пазарният риск е възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.
Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и движението на спот цената на златото. Финансови деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.
Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда тук.

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

карта за адреса на управление на фонда за инвестиция в злато

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Представената стратегия Expat Gold се осъществява чрез доверителен портфейл по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Експозицията към златото се постига чрез инвестиция в борсово търгувания фонд Expat Gold. Инвеститорът бива информиран за всички комисиони, такси и други разходи предварително при обсъждане на спестовния план. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи. Пълният пакет документи за Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, iNav, правила и др.) са публикувани на сайта на Експат www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават.