EXPATGOLD


ФОНДЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТО

Expat Gold e единственият в България борсово търгуван фонд, който дава на индивидуални инвеститори ликвидна експозиция към злато.

С борсов код GLDX на Българската фондова борса дяловете на фонда са достъпни за търговия през всеки борсов посредник у нас. Включително през инвестиционна сметка при Експат.

Това е национален борсово търгуван фонд от отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на благородния метал. Инвестицията може да бъде с цел диверсификация или хеджиране на инвестиционното портфолио или дългосрочна експозиция към злато.

Фондът за злато Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на LME PM Price Reference Gold. Този индекс е изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. То е подкрепено от силно стимулиращата монетарна политика на големите централни банки. В обстановката на отрицателни лихви по банковите депозити инвеститорите търсят надеждна защита от инфлацията. Това е една от предпоставките за по-силен интерес и покачване на цената на благородния метал през следващите 12 месеца.

Сред основните фактори, които влияят върху цената на златото, са:

  • – Нарастващи инфлационни очаквания.
  • – Ниски и отрицателни лихви.
  • – Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки.
  • – Усилване на цялостното усещане за риск по света.
  • – Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки.

Разгледайте секцията с Въпроси и отговори за допълнителна информация за златото, както и за борсово търгувания фонд Expat Gold.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нисък праг на инвестицията

На Българската фондова борса минималният обем на сделка с дялове на Expat Gold ще бъде 1 дял, което го прави достъпен за широк кръг инвеститори.

Ликвидност

На БФБ маркет-мейкъри поддържат котировки на фонда за злато Expat Gold и гарантират възможността дяловете да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове могат да бъдат купувани и продавани по всяко време директно от и на самия фонд.

Лесно управление на експозицията

За разлика от покупката на физическо злато, където кюлчетата са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията към злато се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата.

Сигурно съхранение

Дяловете от борсово търгувания фонд се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора. Сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

По-ниски транзакционни разходи

В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато. Достъпът до чуждестранни борсово търгувани фондове върху злато е по-труден и често не е свързан с реална доставка и собственост върху инструментите.

Без данък върху печалбата

Съгласно настоящото законодателство, печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

КАК ДА ИНВЕСТИРАМ В ЗЛАТО?

ОПЦИЯ 1:
ОТВОРЕТЕ ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА ПРИ ЕКСПАТ

С индивидуалната итнвестиционна сметка при Експат имате достъп до инвестиционни възможности от цял свят във всички класове активи, вкл. и достъп до инвестиция във фонда за злато Expat Gold. Управлявате спестяванията си от едно място, при пълна информация и отчетност.
Научете повече за индивидуалната инвестиционна сметка при Експат и как да си откриете такава тук.

ОПЦИЯ 2:
ПОПИТАЙТЕ СВОЯ БРОКЕР И ТЪРГУВАЙТЕ НА БФБ

С тикър GLDX на Българската фондова борса дяловете на фонда за злато Expat Gold са достъпни за търговия през всички инвестиционни посредници в страната. Попитайте своя брокер как да добавите експозиция към този инструмент в портфейла си.

РИСКОВЕ

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото

Пазарният риск е възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.

Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда.

Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и движението на спот цената на златото.

Финансови деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.

Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда тук.

Желаете да научите повече за възможностите за инвестиции в злато, как по-добре да управлявате спестяванията си и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

ЗАЩО ЕКСПАТ

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ, ЛИДЕРСТВО, ИНОВАЦИИ
ЛИДЕР В ДОВЕРИТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България, със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи (акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути).

ГЛОБАЛЕН ОПИТ, ОТЛИЧНА СВЪРЗАНОСТ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

Експат има един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа, с образование и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия. Осигурили сме отлична свързаност със световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, борси, регулаторни органи, оператори на индекси и други институции. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове. Можем да търгуваме десетки хиляди инструменти по целия свят.

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Експат предоставя утвърден и сигурен начин за управление на личните спестявания и семейното богатство чрез диверсифицирани портфейли от финансови инструменти от цял свят. Наред с индивидуалните инвестиционни сметки, управляваме също 11 борсово търгувани фонда (ETF), един „къс“ фонд, 3 договорни фонда за облигации и акции с глобален фокус, фонд за глобално изкуство, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ), първия в България фонд за инвестиции в злато.

ИНВЕСТИЦИИ В НАД

55

ПАЗАРА ПО СВЕТА
КЛИЕНТИ ОТ НАД

30

ДЪРЖАВИ НА 4 КОНТИНЕНТА

18

АВАНГАРДНИ СОБСТВЕНИ ПРОДУКТА

КЪМ ОСНОВНИЯ САЙТ WWW.EXPAT.BG

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

карта за адреса на управление на фонда за инвестиция в злато

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ