Оповестяване на риска

Тази интернет страница е част от сайта www.expat.bg на Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Представената тук информация има само информационна цел и при никакви обстоятелства никоя част от нея не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за покупка или продажба на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение.

Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е организиран и се управлява от УД Експат Асет Мениджмънт. Подходящ е за инвеститори, които търсят достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио. Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса за цената на златото, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Expat Gold е национален борсово търгуван фонд за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства при поемане на висок риск. Национален борсово търгуван фонд Expat Gold не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и не е колективна инвестиционна схема. Пълният пакет документи за НБТФ Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, структура на портфейла, НСА, iNAV и др.), както и информация за първичния пазар на фонда, достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори, са публикувани на сайта www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават.

Информацията, включена в тази интернет страница, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Асет Мениджмънт или Експат Капитал не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация.

Документи

Пълният пакет документи и информация за първичния пазар на НБТФ Expat Gold ще откриете на сайта www.expat.bg тук.

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки

Условия за ползване

Още документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт може да видите тук.

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

карта за адреса на управление на фонда за инвестиция в злато