Оповестяване на риска

Тази интернет страница е част от сайта www.expat.bg на Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Представената тук информация има само информационна цел и при никакви обстоятелства никоя част от нея не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за покупка или продажба на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение.

Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е организиран и се управлява от УД Експат Асет Мениджмънт. Пълният пакет документи за НБТФ Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, структура на портфейла, НСА, iNAV и др.), както и информация за първичния пазар на фонда, достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори, са публикувани на сайта www.expat.bg тук на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Expat Gold е с високорисков профил, фондът попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Дялове от борсово търгувани фондове, закупени на вторичен пазар, обикновено не се изкупуват обратно на първичен пазар. Инвеститорите, търгуващи с дялове на борсово търгуван фонд на вторичния пазар, е необходимо да се обърнат към инвестиционни посредници, където е възможно начисляване на такси за брокерски услуги. При закупуване на дялове на вторичния пазар инвеститорите е възможно да заплащат повече от текущата нетна стойност на активите (НСА) на дял, а при продажба на вторичния пазар е възможно да получат по-малко от НСА на дял.

Информацията, включена в тази интернет страница, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Асет Мениджмънт или Експат Капитал не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация.

Документи

Пълният пакет документи и информация за първичния пазар на НБТФ Expat Gold ще откриете на сайта www.expat.bg тук.

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки

Условия за ползване

Още документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт може да видите тук.

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

карта за адреса на управление на фонда за инвестиция в злато