Спестовен план Expat Gold

Спестовен план Expat Gold е спестовна стратегия в евро, даваща ликвидна експозиция към благородния метал злато. Инвестицията в злато чрез финансови инструменти дава възможност за динамично управление на портфолиото при ниски транзакционни разходи, незабавна ликвидност и сигурно съхранение.

За разлика от покупката на физическо злато, където пакетите (кюлчета, монети) са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата. Активите се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора, сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

ЗАЩО ЗЛАТО?

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

• Нарастващи инфлационни очаквания

• Ниски и отрицателни лихви

• Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки

• Усилване на цялостното усещане за риск по света

• Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки

ПРЕДИМСТВА НА СПЕСТОВНИЯ ПЛАН

• Инвестирането чрез регулярни месечни вноски спомага за преодоляване на пазарните колебания при дълъг хоризонт на инвестицията.

• Гъвкавост при определяне на сумата и периодичността на постъпленията.

• Инвестициите са напълно ликвидни и няма ограничителен период за теглене от инвестиционната сметка, нито допълнителни такси за това.

• Инвестициите, включени в спестовния план, са освободени от данък върху печалбата за български физически и юридически лица.

Акумулирана стойност на инвестицията в злато за 10-годишен период с месечни вноски в евро
+45.54% акумулирана доходност за период от 10 г.

графика на цената на златото
Графиката показва историческо представяне на инвестиция в злато при при месечни вноски от 100 евро за период от 10 години (2011-2021 г.). Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи.

Стъпки за стартиране на спестовния план

1. Откриване на инвестиционна сметка при Експат, в офиса на Експат или онлайн ТУК. За повече информация може да ни потърсите на +359 2 980 1881.

2. Гъвкави месечни вноски според финансовите специфики, инвестиционните цели и хоризонт на инвеститора.

3. Ежемесечна отчетност за резултатите по стестовната сметка.

Желаете да научите повече за Спестовен план Expat Gold и възможностите за инвестиции в злато:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Къде мога да следя цената на Expat Gold?

Фондът се търгува на Българска фондова борса. Тук може да следите цената на фонда, както и индикативната нетна стойност на активите. По спестовен план Expat Gold ще получавате персонализирано месечно извлечение, където ще виждате резултатите по Вашия план.

За колко време мога да изтегля парите си обратно?

Инвестицията чрез спестовен план Expat Gold е напълно ликвидна. Стандартно в рамките на 3 работни дни всички активи могат да бъдат продадени и тяхната пазарна стойност да бъде изтеглена от инвеститора. Инвеститорът може да заяви теглене и само на част от инвестицията си.

Мога ли да се срещам или да разговарям с консултант за инвестициите ми?

Да, през цялото време имате пряка комуникация с екипа за връзки с клиенти на Експат.

Какви данъци дължа за инвестицията си чрез спестовен план Expat Gold?

Не дължите данъци. Чрез спестовен план Expat Gold инвестирате в инструменти, които са освободени от данък върху печалбата за физически и юридически лица, които са данъчни резиденти в България.

Как мога да правя допълнителни вноски по спестовния план?

Може да правите допълнителни вноски по спестовния си план по всяка време, като няма задължително фиксирана регулярност или размер. Спестовен план Expat Gold е много подходящ за регулярни вноски, независимо от размера им.

В каква валута трябва да инвестирам?

Валутата, в която правите вноски, може да бъде лева, евро или долари, в зависимост от това в каква валута са паричните Ви наличности. Резултатите по спестовния план ще виждате в евро.

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

карта за адреса на управление на фонда за инвестиция в злато

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Представеният спестовен план Expat Gold се осъществява чрез доверителен портфейл по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Експозицията към златото се постига чрез инвестиция в борсово търгувания фонд Expat Gold. Инвеститорът бива информиран за всички комисиони, такси и други разходи предварително при обсъждане на спестовния план. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи. Пълният пакет документи за Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, iNav, правила и др.) са публикувани на сайта на Експат www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават